Unia Europejska
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
01 / 03
02 / 03
03 / 03

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

1. Zakres współpracy:

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (OWSD) stanowią integralną część ofert oraz umów sprzedaży i dostaw zawieranych przez CEGA Sp. z o.o., zwaną dalej CEGA. Poniższe warunki regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy Stronami, których przedmiotem jest sprzedaż Towarów będących w ofercie CEGA, z wyłączeniem przypadków, w których CEGA w formie pisemnej zgodzi się na zmianę warunków zawartych w OWSD. Wszelkie inne zmiany uznaje się za nieważne i nie mogą one stanowić podstaw jakichkolwiek roszczeń.

1.2. Wszelkie zachowania Stron, nawet wielokrotnie powtarzane, a sprzeczne z niniejszymi warunkami, w żadnym wypadku nie stanowią normy, której wykonania którakolwiek ze Stron mogłaby się domagać.

1.3. OWSD udostępniane są Nabywcy w formie pisemnej w siedzibie CEGA, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.cega.pl. W każdym z niniejszych przypadków, OWSD są uznane za przyjęte do wiadomości i zaakceptowane prze Nabywcę z chwilą złożenia zmówienia w CEGA lub przyjęcia oferty CEGA lub odbioru Towaru lub odbioru faktury.

1.4. Warunki wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży, jak i w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym (np. roczna umowa handlowa na sprzedaż Towarów).

1.5. W razie sprzeczności OWSD z odrębnie pisemnie zawartą Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, a postanowienia niniejszych OWSD jedynie w zakresie nieuregulowanym w Umowie.

1.6. W przypadku zaistnienia okoliczności, które nakazują przewidywać, że Nabywca nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań, a w szczególności w przypadku upadłości, postępowania restrukturyzacyjnego albo też w przypadku likwidacji lub cesji przedsiębiorstwa Nabywcy, CEGA ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy czym zobowiązana jest zawiadomić o tym Nabywcę na piśmie.

2. Terminy:

  1. CEGA - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ul. Frezerów 9D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281422, REGON: 140990847, NIP: 5272543071.
  2. Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich CEGA zobowiązuje się sprzedać lub dostarczyć Towary Nabywcy zawierająca oświadczenie woli CEGA zawarcia umowy i określająca istotne postanowienia tej umowy.
  3. Nabywca – podmiot nabywający Towary produkowane przez CEGA.
  4. Towar – wyrób gotowy, którego producentem jest CEGA jak i wyroby innych producentów, które znajdują się w ofercie CEGA.
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy o chęci zakupu Towarów CEGA przekazane w formie pisemnej do rąk upoważnionego przedstawiciela CEGA lub drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.
  6. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli CEGA o zawarciu umowy dostawy lub sprzedaży.
  7. Umowa sprzedaży/dostawy – umowa zawarta pomiędzy CEGA a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż lub dostawa Towaru.
  8. Dostawa – każda dostawa na miejsce docelowe wskazane przez Nabywcę w Umowie lub wydanie Towarów Nabywcy lub wskazanemu przez Nabywcę przewoźnikowi na terenie siedziby CEGA.
  9. Rękojmia – odpowiedzialność CEGA względem Nabywcy za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy uregulowana w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  10. Gwarancja – to ogół dodatkowych uprawnień umownych, których CEGA może udzielić Nabywcy, i których udzielenie udokumentowane jest każdorazowo oddzielnym dokumentem przekazanym przy zawarciu Umowy lub odbiorze Towaru.
  11. Reklamacja – zgłoszenie przez Nabywcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

3. Termin związania Ofertą

3.1. Jakakolwiek Oferta sporządzona i dostarczona Nabywcy w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, ma charakter wiążący dla CEGA, która pozostaje nią związana w czasie określonym w Ofercie. W przypadku braku określenia terminu ważności w Ofercie przyjmuje się, że wynosi on 14 dni od daty jej doręczenia Nabywcy.

3.2. Katalogi, foldery reklamowe, cenniki, ogłoszenia i publikacje CEGA nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. Zawarcie Umowy

4.1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dostarczenia przez CEGA Nabywcy Potwierdzenia Zamówienia w szczególności osobiście za potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną, faxem lub pocztą tradycyjną.

4.2. Brak Potwierdzenia Zamówienia przez CEGA po jego otrzymaniu lub brak pisemnej akceptacji przez CEGA Zamówienia, które zostało zmodyfikowane przez Nabywcę oznacza odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tej sytuacji Nabywcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do CEGA związane z przesłanym Zamówieniem.

5. Realizacja zamówień

5.1. Nabywca zamawia Towar w formie pisemnego Zamówienia: doręczonego osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Zamówienie musi jednoznacznie określać Towar: ilościowo, z podaniem nazw indeksów CEGA oraz miejsce i żądany termin realizacji dla całego Zamówienia oraz poszczególnych jego pozycji, jeżeli są inne niż całego Zamówienia. Szczegółowy opis Towaru (nazwa, indeksy, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, ceny) podany jest w ogólnodostępnych cennikach i katalogu CEGA oraz na stronie www.cega.pl. Nabywca jest zobowiązany do składania pisemnych Zamówień podpisanych wyłącznie przez osoby mogące reprezentować Nabywcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub przez osoby upoważnione do kontaktów z CEGA.

5.2. CEGA potwierdza w formie pisemnej, mailem lub faxem przyjęcie Zamówienia do realizacji.

5.3. CEGA realizuje Zamówienia w uzgodnionym z Nabywcą terminie. CEGA, jeśli dokonuje dostawy Towaru we własnym zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w terminie dostawy związaną z trudnościami nie wynikającymi z wyłącznej winy CEGA.

5.4. CEGA ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie. Jeśli szczegółowe warunki nie zostały określone w Ofercie to odpowiedzialność CEGA jest zgodna z EXW – INCOTERMS 2020, adres: magazyn CEGA.

5.5. Nabywca wyznaczy w formie pisemnej osoby upoważnione do odbioru Towaru i podpisania w jego imieniu dokumentów potwierdzających odbiór Towaru. Nabywca oświadcza, że kierownik budowy, kierownik robót, majster lub ich zastępcy lub inne osoby pełniące podobne funkcje po stronie Nabywcy uznawane są za osoby upoważnione do ww. czynności bez konieczności udzielenia im odrębnego upoważnienia.

5.6. Podpisanie przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną faktury lub dokumentu listu załadunkowego / WZ stanowi jednocześnie pokwitowanie wydania Nabywcy Towaru.

5.7. Koszt dostawy ponosi Nabywca, chyba że kwestia ta zostanie odmiennie uregulowana osobną Umową lub porozumieniem.

5.8. W momencie odbioru Towarów, Nabywca zobowiązany jest w obecności przewoźnika sprawdzić zawartość dostawy i jej zgodność z dokumentami dostawy (lub wydania Towaru); ewentualne braki ilościowe, rodzaju lub uszkodzenia Towaru winny być odnotowane na potwierdzeniu odbioru lub wydania Towaru, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń co do ilości, rodzaju oraz uszkodzeń Towaru, z wyłączeniem wad ukrytych.

5.9. Nabywca zobowiązany jest pisemnie, mailem lub faksem powiadomić CEGA w ciągu 2 dni roboczych od daty Dostawy o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach co do ilości, jakości (wad jawnych) lub rodzaju dostarczonych Towarów w stosunku do Zamówienia poprzez przesłanie protokołu reklamacyjnego potwierdzonego przez przewoźnika. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia CEGA z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, jakości (wad jawnych) i rodzaju dostarczonych w Dostawie Towarów, z wyłączeniem wad ukrytych.

5.10. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ilościowych, rodzajowych lub uszkodzenia Towaru Nabywca może domagać się albo dostarczenia zamówionej ilości, rodzaju lub Towaru nieuszkodzonego, albo korekty faktury o brakującą lub uszkodzoną wartość Dostawy.

5.11. Niewielkie rozbieżności w wadze, kolorze lub wymiarach Towarów są naturalne i nie wynikają z uwarunkowań technologii, tym samym nie stanowią podstawy do roszczeń w stosunku do CEGA.

5.12. Dostawy Towarów będą następować na podstawie dokumentów listu załadunkowego / WZ lub faktury.

5.13. Nabywca zobowiązuje się do potwierdzania listów przewozowych przewoźnikom (pieczątka firmy, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru towaru oraz data i godzina otrzymania towaru), dowożącym wyroby do miejsc wynikających z Zamówień Nabywcy.

5.14. CEGA ma prawo zaokrąglić Zamówienia Nabywcy dotyczące asortymentu objętego cennikiem CEGA.

5.15. Z chwilą wydania Towaru ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

5.16. W przypadku, gdy Nabywca zalega z płatnościami w stosunku do CEGA, lub ma przekroczony limit kredytu kupieckiego, CEGA ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień.

6. Anulowanie zamówienia

6.1. Nabywca może odstąpić od realizacji Zamówienia w całości lub w części, pod warunkiem wyrażania pisemnej zgody na odstąpienie przez CEGA.

6.2. CEGA akceptuje jedynie pisemną formę anulowania Zamówienia jako całości lub jego poszczególnych pozycji.

6.3. Nie jest możliwe anulowanie Zamówień w fazie transportowania Towaru do Nabywcy lub rozładunku u Nabywcy lub w trakcie jego załadunku w CEGA.

6.4. Anulowanie Zamówienia może być zgłoszone tylko przez osoby upoważnione przez Nabywcę i dokonane w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, faksem, pocztą elektroniczną).

6.5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji Zamówienia CEGA jest zobowiązana poinformować Nabywcę o tym fakcie. Jeżeli Nabywca akceptuje nowy termin Dostawy, jest zobowiązany potwierdzić ten fakt pisemnie (pocztą tradycyjną, faksem, pocztą elektroniczną); w razie braku takiego potwierdzenia Zamówienie jest automatycznie anulowane.

7. Cena

7.1. Ceny katalogowe Towarów, zawarte w Cenniku, określone są jako kwoty w polskich złotych netto lub EUR netto (nie zawierające podatku VAT) loco magazyn CEGA w Lublinie, przy ul. Frezerów 9 D.

7.2. Sprzedaż następuje według cen podanych w katalogach (cennikach), obowiązujących w dniu sprzedaży lub według cen z oferty CEGA lub cen zawartych w innych odrębnych Umowach, na warunkach określonych w OWSD.

7.3. Jeżeli cena została określona jako równowartość waluty zagranicznej, to w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia kursu złotego polskiego do waluty zagranicznej, w stosunku do kursu z dnia zawarcia Umowy, odpowiedniej też zmianie podlegać będzie cena Towaru. W przypadku braku innych uzgodnień, wyliczenie nowej ceny następuje wg kursu sprzedaży walut ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

7.4. O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, dla dostaw realizowanych z terminem ponad 3 miesiące, CEGA ma prawo dokonania korekty cen w trakcie realizacji Zamówienia lub w trakcie Dostawy kolejnych partii Towarów w sytuacji gdy:

 1. nastąpi istotny wzrost kosztów mających wpływ na realizację Zamówienia,
 2. koszt Dostaw ponosi CEGA, a Nabywca podzielił Dostawy Towarów na partie inne niż ustalone w Ofercie, a tym samym uniemożliwił CEGA zrealizowanie Dostaw w ilości pojazdów uzgodnionych w Umowie,
 3. Nabywca dokonał istotnej zmiany w specyfikacji zamówionych Towarów.

7.5. CEGA powiadomi Nabywcę o nowych cenach drogą elektroniczną, faksem lub pocztą.

8. Warunki płatności

8.1. Płatności w polskich złotych dokonywane są według terminu określonego na fakturze przelewem na konto Bank BGŻ BNP Paribas O/Lublin 94 2030 0045 1110 0000 0284 6430 lub gotówką w kasie CEGA. Płatności w walucie EUR dokonywane są według terminu określonego na fakturze przelewem na konto Bank BNP Paribas O/Lublin PL60 2030 0045 3110 0000 0032 7280 swift: PPABPLPK lub gotówką w kasie Sprzedającego.

8.2. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek CEGA lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy CEGA.

8.3. W przypadku, gdy Nabywca opóźnia się z zapłatą, zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 Kodeksu cywilnego, naliczonych od ceny zakupu brutto za okres od powstania wymagalności roszczenia do dnia rzeczywistego wpływu środków finansowych na rachunek bankowy CEGA, co nie wyklucza dochodzenia przez CEGA odszkodowania na zasadach ogólnych. CEGA zastrzega sobie prawo zaliczenia najbliższej zapłaty Nabywcy w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności, niezależnie od wskazań Nabywcy w tym zakresie.

8.4. CEGA lub upoważniony przez nią ubezpieczyciel w razie transakcji z odroczonym terminem płatności lub w celu przyznania kredytu kupieckiego dokona analizy dokumentów finansowych Nabywcy w celu ustalenie wysokości takiego kredytu.

8.5. Nabywca, któremu nie przyznano kredytu kupieckiego lub wysokość przyznanego kredytu jest niewystarczająca do właściwej realizacji wszystkich złożonych do CEGA Zamówień lub na żądanie CEGA – zobowiązany jest do dostarczania CEGA lub upoważnionemu przez niego ubezpieczycielowi wiarygodnych i nieodwołalnych zabezpieczeń finansowych w postaci: gwarancji bankowej lub zastawu lub polisy ubezpieczeniowej lub cesji lub porozumienia trójstronnego z wiarygodnym zaakceptowanym przez CEGA płatnikiem lub innym zabezpieczeniem, które zostanie po uprzedniej weryfikacji wybrane i przyjęte przez CEGA.

8.6. CEGA, w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu kredytowego, tj. ograniczenia wartości realizowanych Zamówień.

8.7. W przypadku zamiaru przez CEGA lub upoważnionego ubezpieczyciela przyznania Nabywcy kredytu kupieckiego lub sprzedaży Towaru z odroczonym terminem płatności lub również po przyznaniu limitu kredytu kupieckiego oraz udzieleniu zgody na sprzedaż z odroczonym terminem płatności, Nabywca na wezwanie CEGA w każdym czasie zobowiązany jest do przedstawienia swoich dokumentów finansowych, a w szczególności: rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatni rok, najnowszego sprawozdania F01 lub ostatnio złożonej deklaracji podatkowej za poprzedni rok obrotowy*- dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji lub spółek cywilnych i jawnych. CEGA może zażądać od Nabywcy niezwłocznej zapłaty ceny (przed zastrzeżonym terminem), jeżeli Nabywca stał się niewypłacalny, albo gdy zabezpieczenie udzielone przez Nabywcę na rzecz CEGA straciło na ważności lub wartości.

8.8. Jeśli Nabywca złoży w CEGA więcej niż jedno Zamówienie, CEGA ma prawo postawić w stan wymagalności wszystkie zobowiązania Nabywcy, niezależnie od terminu ich płatności w przypadku gdy:

 1. Nabywca nie wywiąże się z terminowej zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innego zobowiązania względem CEGA;
 2. Nabywca zostanie postawiony w stan upadłości lub względem Nabywcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 3. CEGA znajdzie się w posiadaniu informacji wskazujących na istotne pogorszenie się kondycji finansowej Nabywcy;

8.9. Niezależnie od powyższego CEGA ma prawo, w sytuacjach opisanych w pkt 8.8 powstrzymać się ze spełnieniem pozostałej części swojego świadczenia i odstąpić od pozostałej części Umowy. Jednocześnie CEGA zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za spełnioną część świadczenia, które może postawić w stan natychmiastowej wymagalności. Odstąpienie od Umowy w tej sytuacji będzie traktowane jako odstąpienie od Umowy z wyłącznej przyczyny leżącej po stronnie Nabywcy.

8.10. Ponadto CEGA w sytuacji opisanej w pkt 8.8. może nie skorzystać z zapisów pkt. 8.9., ale uzależnić dalszą realizację Umowy od dostarczenia przez Nabywcę dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji wykonania zobowiązań Nabywcy wynikających z Umowy.

8.11. CEGA zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub ograniczenia w każdym czasie, bez podawania przyczyny, przyznanego wcześniej Nabywcy kredytu kupieckiego.

9. Zastrzeżenie prawa własności Towaru

9.1. CEGA zastrzega sobie prawo własności sprzedanego lub dostarczonego Towaru, stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że Nabywca staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty brutto ceny zakupu Towaru w terminach określonych przez CEGA lub Strony w Umowie.

9.2. W przypadku braku zapłaty przez Nabywcę w określonym terminie CEGA ma prawo do żądania od Nabywcy zwrotu Towaru, za który Nabywca nie zapłacił w terminie. Nadto CEGA może również żądać odszkodowania, jeśli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku do wartości Towaru określonej na fakturze za dany Towar, w tym jeśli Towar został zużyty lub uszkodzony.

9.3. Na żądanie CEGA Nabywca jest zobowiązanym podać aktualne miejsce, w którym znajduje się Towar objęty zastrzeżonym prawem własności.

9.4. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności Towaru na jego rzecz. CEGA może zażądać, aby Nabywca zawarł umowę ubezpieczenia Towaru od przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany, do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru lub przeniósł na CEGA, wszelkie uprawnienia wynikające z ww. umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany do przesłania CEGA kopii polisy ubezpieczenia Towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu.

10. Zakres gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

10.1. CEGA udziela 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na Towary, licząc od dnia Dostawy Towaru, potwierdzonej przez Nabywcę i biegnie osobno dla każdej dostarczonej partii Towarów.

10.2. Wszelkie wady jakościowe ukryte, te których stwierdzenie nie było możliwe podczas rozładunku lub Odbioru Towaru, Nabywca ma obowiązek zgłosić CEGA w terminie 3 dni roboczych od ich wykrycia. 

10.3. Po uznaniu przez CEGA zasadności reklamacji Nabywca stawia wadliwy Towar do dyspozycji CEGA, która wybiera sposób naprawy, lub dokonuje wymiany Towaru na Towar wolny od wad, lub proporcjonalnie obniży ceny wadliwego Towaru jeśli wymiana lub naprawa wadliwego Towaru okaże się niemożliwa lub z innego powodu niecelowa. CEGA i Nabywca na zasadzie pisemnego porozumienia stron mogą wybrać inny sposób wykonania uznanej przez CEGA reklamacji.

10.4. Strony wyłączają we wzajemnych relacjach stosowanie przepisów z tytułu rękojmi objętych treścią art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

10.5. Nabywca jest zobowiązany do transportu, rozładunku i magazynowania Towaru zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach, wytycznych oraz w katalogu technicznym CEGA. W przypadku nie stosowania się przez Nabywcę do zaleceń przy transporcie, rozładunku i magazynowaniu zawartych w instrukcjach, wytycznych oraz katalogu technicznym, roszczenia reklamacyjne Nabywcy nie będą przez CEGA uznawane.

10.6. CEGA nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność/nieprawidłowość/wadę Towaru powstałą po zrealizowaniu dostawy z przyczyn zewnętrznych niezależnych od CEGA takich jak: uszkodzenie mechaniczne, zanieczyszczenia, zarysowania, pęknięcia, utrata wymiarów, niewłaściwy montaż, w tym montaż niezgodny z instrukcją lub wynikającą z niezastosowania się przez Nabywcę do wytycznych CEGA dotyczących rozładunku, transportu, magazynowania i montażu Towaru.

10.7. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji procesu reklamacyjnego, w szczególności do zapewniania dostępu do Towaru, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji, które pozwolą na sprawną realizację i zakończenie procesu reklamacyjnego.

10.8. Opóźnienia w dostawie jakiegokolwiek Towaru nie dłużej niż 14 dni nie są podstawą do roszczeń odszkodowawczych Nabywcy, chyba że odrębne Umowy stanowią inaczej. W takim przypadku całkowita odpowiedzialność CEGA jest ograniczona do 3% ceny netto opóźnionych Towarów. Jest to jedyne odszkodowanie CEGA w stosunku do Nabywcy w takim przypadku. W szczególności wyłączone jest prawo do żądania odszkodowania w związku z utraconymi korzyściami Nabywcy.

10.9. Całkowita odpowiedzialność CEGA za jakąkolwiek szkodę Nabywcy, która powstanie w związku z jakimkolwiek zdarzeniem związanym z dostawą Towarów nie może przekroczyć w żadnym przypadku ceny netto Towarów, w odniesieniu do których zostaną stwierdzone straty, uszkodzenia lub powstaną po stornie Nabywcy jakiekolwiek inne roszczenia. W szczególności opisane w zdaniu poprzednim ograniczenia odpowiedzialności dotyczą opóźnień lub zaniedbań CEGA w dostawie Towarów, dostawie Towarów wadliwych, bez względu na to czy wady były widoczne czy ukryte oraz od rodzaju stwierdzonych wad. CEGA w żadnym przypadku nie będzie odpowiadała za przypadkową, bezpośrednią, lub pośrednią szkodę Nabywcy, jak utrata zysku, zatrzymanie produkcji, kary, opłaty i inne pośrednie szkody lub uszkodzenia. W szczególności wyłączone jest prawo do żądania odszkodowania w związku z utraconymi korzyściami.

11. Klauzula siły wyższej

11.1. CEGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Nabywcy powstałą na skutek okoliczności, za które CEGA nie ponosi winy. Do zdarzeń tych należą: m. in. wojna, embarga, kataklizmy, klęski żywiołowe, strajki, związane z tym nieprzewidziane trudności komunikacyjne, opóźnienia dostaw spowodowane nieprzewidywalnym zawieszeniem lub wstrzymaniem działalności produkcyjnej lub handlowej CEGA, będących przedmiotem sprzedaży, jego niewypłacalności lub upadłości.

11.2. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Zamówienia w takim zakresie w jakim nastąpiło to na skutek wystąpienia Siły Wyższej.

11.3. Siła Wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu staranności Stron.

11.4. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki będą trwać dłużej niż 3 kolejne, następujące po sobie miesiące – Strony w dobrej wierze podejmą decyzję co do rozwiązania Umowy lub Zamówienia lub takiej ich zmiany, która uwzględniać będzie chwilowy brak możliwości wykonania wszystkich lub części postanowień zwartych w Umowie lub Zamówieniu.

11.5. Strona, która będzie się powoływać na Siłę Wyższą zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, jak również jej ustąpieniu, o czym należy druga stronę powiadomić pisemnie.

11.6. Za Siłę Wyższą Strony uznają również wzrost cen netto surowca niezbędnego do produkcji Towarów o ponad 5% w stosunku do ceny netto obowiązującej w chwili złożenia oferty przez CEGA. W takiej sytuacji CEGA będzie mogła zwiększyć swoje wynagrodzenie o kwotę równą wzrostowi cen surowca. Zmiana taka nie wymaga akceptacji ze strony Nabywcy. Strony mogą również ustalić inne skutki na piśmie.

11.7. Za Siłę Wyższą Strony uznają również okresowy brak surowca niezbędnego do produkcji Towarów, a także, choćby czasowe, uniemożliwienie zaopatrzenia się w surowce przez CEGA.

11.8. Strony akceptują również, że w przypadku wystąpienia Siły Wyższej o charakterze przejściowym, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Umowy lub Zamówienia, a opóźnienie w ich wykonaniu nie będzie traktowane przez Strony jako opóźnienie CEGA.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy

12.1. CEGA ma prawo do odstąpienia od Umowy w termie 30 dni od dnia, w którym Nabywca zgodnie z wcześniej wysłanym w związku z niedotrzymaniem przez Nabywcę terminu 10 zapłaty, wezwaniem z zakreślonym, dodatkowym 7 dniowym terminem do zapłaty, nadal nie dokonuje zapłaty należności na rzecz CEGA.

13. Inne

3.1. Koszty opakowań standardowych/jednorazowych wliczone są w cenę Towaru i nie podlegają zwrotowi. Koszt opakowania wielokrotnego użytku nie jest wliczony w cenę i jest naliczany osobno. Wszelkie koszty związane z dodatkowym niestandardowym pakowaniem oraz oznakowaniem ponosi Nabywca, chyba że Strony zadecydują inaczej, a CEGA udzieli na to zgody na piśmie.

13.2. CEGA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, tolerancji i ulepszeń oferowanych Towarów, w tym również zmian/ulepszeń materiałów opakowaniowych.

13.3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy CEGA a Nabywcą, będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę CEGA.

13.4. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

14. Postanowienie końcowe

Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Kupującego. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej Umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów pod jednym z wymienionych dalej dokumentów, tj. Zamówieniem, Umową, dokumentem WZ lub fakturą.