Unia Europejska

Oferta

PŁASZCZOWE typ PE-UV z HDPE100, odporne na promieniowanie UV

Rury płaszczowe PE-UV wykonane są z polietylenu „HDPE100+” zawierającego ponad 2% bardzo dobrze zdyspergowanej sadzy
oraz najwyższej jakości stabilizatora UV i koncentratu, dzięki którym rury mają bardzo wysoką odporność na promieniowanie
UV z przewidywanym okresem ochrony na 20 lat eksploatacji.
Natężenie promieniowania, a co za tym idzie różny czas żywotności materiałów wystawionych na działanie promieni słonecznych
w różnych częściach globu jest odmienny i wyraża się w jednostkach kiloLangley „kLy”. Dla Europy centralnej w tym Polski
przyjmuje się 100 kLy przypadających na jednostkę powierzchni w czasie jednego roku, co w przewidywanym okresie 20 lat
pracy daje wartość 2000 kLy.